Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα κοινωνική δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α’/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας  (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).
Τα Κέντρα  Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.
Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες του Δήμου οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Το Κέντρο Κοινότητας, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο την κοινωνική υποστήριξη τους, τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα.

Παράλληλα, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η εύρεση εργασίας, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή  οικογενειακών δυσαρμονιών, συμβουλευτική υποστήριξη για ψυχοκοινωνικά θέματα κ.α. Διοργανώνει  τοπικές εκδηλώσεις  με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Προτεραιότητα δίνεται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Το  πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα) των Κέντρων Κοινότητας είναι μέρος του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Η πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» με MIS 5001910 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εδρεύει στην οδό Μιαούλη 60 στο Μοσχάτο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο 2017. Λειτουργεί ως δομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και εποπτεύεται από αυτή.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς και έναν ψυχολόγο.

Διεύθυνση: Μιαούλη 60, Μοσχάτο
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9418655
e-mail: [email protected]
Ωράριο λειτουργίας: Το  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου λειτουργεί Δευτέρα έως  Παρασκευή 08:00-16:00
Υποδοχή κοινού χωρίς προσυννενόηση: καθημερινά εκτός Παρασκευής και ώρες  9:00- 13:00