Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ορίζει Αντιδημάρχους τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εξής:

  • Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, Περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων, Αθανάσιος Ντερέκας

 στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ειδικότερα του τμήματος αποκομιδής, διαχείρισης ανακύκλωσης αδρανών υλικών, του τμήματος κίνησης οχημάτων και δημοτικής συγκοινωνίας

β) Την εποπτεία του τμήματος συντήρησης οχημάτων, τη Διαχείριση Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

γ) Την μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

δ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων

ε) Τη υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του  όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

 

2) Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Κηποτεχνίας, Παιδικών χαρών, φροντίδας αδέσποτων ζώων, Συντονισμού των Αθλητικών δραστηριοτήτων και συντονισμού και επίβλεψης της Πολιτικής Προστασίας,  Γεώργιος Φελλάς

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας  και ειδικότερα του τμήματος μελετών και εποπτείας και του τμήματος συντήρησης πρασίνου περιβάλλοντος και  ελεύθερων χώρων.

β) Την εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).

γ) Την μέριμνα για τη συντήρηση των παιδικών χαρών.

δ) Την μέριμνα για τη συντήρηση των πάρκων και πλατειών, συμπεριλαμβανομένων και των συντριβανιών του Δήμου.

ε) Την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).

στ) Το συντονισμό των Αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με τους καθ΄ύλην αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

ζ) την μέριμνα για τους κανόνες τήρησης της σωστής λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

η)  Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

θ)  Την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

ι) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

 

3) Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και Λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου,  Βασιλική Καραβία

στην οποία μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την εποπτεία των Κοινωνικών Δομών του Δήμου – ΤΕΒΑ – Κέντρου Κοινότητας

β) την μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας – Προστασίας, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

γ) την εποπτεία του τμήματος Παιδείας, Βιβλιοθηκών και Δια Βίου Μάθησης για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

δ) Τον συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών και προγραμμάτων του Δήμου για την παιδεία, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

ε) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

στ) την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, και την επιβολή προστίμων , εκτός όσων εκ του νόμου ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δημάρχου ως εκπροσώπου του Φορέα, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

4) Αντιδήμαρχος, Οικονομικών, Διοικητικής Μέριμνας, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Επιχειρηματικής δραστηριότητας, Βασίλειος Γρούμπας

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα  του τμήματος  Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού, του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, του τμήματος του Ταμείου, του τμήματος προμηθειών καθώς και του γραφείου οικονομικών θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου καθώς και του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.

β) Τη  συνυπογραφή των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης και των χρηματικών εντάλματων    πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58   παρ.1 περιπτ. ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII   175/2007).

γ) την  εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων ΔΕ Μοσχάτου – Ταύρου.

δ) την  εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης των ΚΕΠ στις Δημοτικές Ενότητες Μοσχάτου και Ταύρου.

ζ) την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας του Δήμου ( πρωτόκολλο, καθαρίστριες κτιρίων,   φύλακες, κλητήρες, τηλ. κέντρο).

στ) την τέλεση των πολιτικών γάμων

θ) την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

           

5) Αντιδήμαρχος, Πολιτισμού, Πολιτιστικής Πολιτικής, Ανάδειξης Αρχαιοτήτων, Πολιτιστικών Θεσμών και  εκδηλώσεων, Παντελεήμων Δείξιμος

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκδηλώσεων προγραμμάτων και δράσεων, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, Πνευματικό Κέντρο και Κοινωφελή Επιχείρηση.

β) Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των ετήσιων φεστιβάλ και πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων του Δήμου.

γ) την μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής και εθνικής με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής , γλυπτικής κ.λπ.

δ) την τέλεση των πολιτικών γάμων

ε) την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται  από 9/9/2019 έως 8/9/2020.