ΑΠΟΦΑΣΗ  691/2019

 ΘΕΜΑ: Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με την με την παρ. 3 του αρθ. 44 του ν. 3979/11, ΦΕΚ 138 Α/16-6-11
  2. Τους τομείς των δράσεων του Δήμου και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στις οποίες πρέπει ο Δήμος μας να ανταποκριθεί.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

            Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Σάββα, (χωρίς αμοιβή) ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο καθημερινότητας και ποιότητας ζωής στον οποίο αναθέτει τα εξής:

 

α) Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

β) Την επίβλεψη Μελετών.

γ) Την επίβλεψη και εποπτεία των Τεχνικών Έργων πάσης φύσεως (οδοποιίας, Κτιριακών Έργων, Έργων Υπαίθριων Χώρων, Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων ύδρευσης και  αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων).

δ) Την επίβλεψη συντήρησης και  διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, των αντλιοστασίων, της   αποχέτευσης .

ε) Την εποπτεία και ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων και   αναπτυξιακών υποδομών των  περιοχών του Δήμου .

στ) Την επίβλεψη των τεχνικών συνεργείων και των συνεργείων αυτεπιστασίας – Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών- επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων του Δήμου (Κτιριακές, γήπεδα, παιδικές χαρές κ.λπ) .

ζ) Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης- καθορισμού αναπηρικών θέσεων στάθμευσης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους καθ΄ύλην  αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Αναθέτουμε την υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΔΔΚ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες του Δήμου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ