Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου είναι Oργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου), η λειτουργία και η οργάνωση  του οποίου διέπεται  από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και  το εν γένει ισχύον νομικό καθεστώς για  τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ετέθη σε ισχύ από την 25/05/2018, (στο εξής ο «ΓΚΠΔ»), σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ».

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν εις γνώσιν  του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου, στο πλαίσιο της οργάνωσης, της λειτουργίας και των καθηκόντων τοπικής αυτοδιοίκησης που ενασκεί, καθώς και των παροχών και των υπηρεσιών του προς τους Δημότες εν γένει.

Ως «προσωπικό δεδομένο» νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου  είναι προσδιορισμένη ή μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενος να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται καταρχήν στους δημότες, στα όργανα, στα μέλη της Διοίκησης, στο προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, καθώς και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις ή/και συνεργασία με το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

 

 

Α1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Ο  Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου επεξεργάζεται τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του, όπως(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • Προσωπικά δεδομένα των δημοτών του (Ενδεικτικά: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία οικογενειακής μερίδας, ληξιαρχείου, στοιχεία που αφορούν ειδικότερα αιτήματα των δημοτών και μπορεί να περιλαμβάνουν δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές αποφάσεις, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης κ.α.)
 • Προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων του, περιλαμβανομένων και δεδομένων ειδικών κατηγοριών (υγεία, κοινωνική ασφάλιση) που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της εργασιακής σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου οι οποίες απορρέουν από την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία
 • Δεδομένα των αναδόχων και των εν γένει προμηθευτών του Δήμου
 • Δεδομένα δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, περιλαμβανομένων και δεδομένων ειδικών κατηγοριών
 • Δεδομένα εθελοντών αιμοδοτών

Πηγές των δεδομένων ενδέχεται να είναι τα ίδια τα υποκείμενα, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και άλλες αρμόδιες Κρατικές Αρχές ή/και δημόσιες υπηρεσίες κατά περίπτωση.

Α2. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας εκτός εάν: α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, β) έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων υμών ή τρίτων, σε περίπτωση φυσικής ή νομικής αδυναμίας σας να συγκατατεθείτε,  γ) τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ως υπευθύνου επεξεργασίας, δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας εννόμων αξιώσεων όσο και του  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ως υπευθύνου επεξεργασίας.

Ο  Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

 

Β. Δεδομένα που αφορούν ανήλικους

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων δεν εκτελείται κατ΄αρχήν, εκτός αν υφίσταται λόγος δημοσίου συμφέροντος, προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, ή αν άλλως ορίζεται από το νόμο.

Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Γ. Σκοποί επεξεργασίας

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου είναι απολύτως απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών και της λειτουργίας του και, συγκεκριμένα, για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης και την εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος, και δη των συμφερόντων των Δημοτών
 • Για την κατάρτιση ειδικών καταλόγων και μητρώων, για την τήρηση των οποίων ο Δήμος είναι αρμόδιος, όπως εκλογικών καταλόγων, ληξιαρχείου, μητρώου αρρένων, τη σύνταξη στρατολογικών πινάκων κτλ.
 • Για την εν γένει διαχείριση αιτημάτων των δημοτών – πολιτών  που εντάσσονται στους σκοπούς και τις υπηρεσίες του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, όπως είναι η έκδοση πιστοποιητικών, ειδικών βεβαιώσεων, η καταχώρηση και έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων (ονοματοδοσίας, βάπτισης, γάμου, θανάτου κλπ.)
 • Για σκοπούς αδειοδοτήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία (όπως είναι η αδειοδότηση καταστημάτων – επιχειρήσεων, περιπτέρων, αθλητικών εγκαταστάσεων)
 • Για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου (όπως κοινωνικού παντοπωλείου, λειτουργία Κ.Α.Π.Η. κ.α.)
 • Για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου (προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, χορήγηση προνοιακών και άλλων επιδομάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)
 • Για την υλοποίηση εθελοντικών προγραμμάτων (αιμοδοσία)
 • Για τη διευθέτηση και το διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο
 • Για τη διαχείριση αιτήσεων μετοίκησης και μεταδημότευσης
 • Για την επιμέλεια της διαδικασίας Αποστολής των Στρατολογικών Πινάκων στην Υπηρεσία της  Στρατολογίας
 • Για την ορθή διενέργεια διαγωνισμών, σύμφωνα με τη νομοθεσία,  τη νομότυπη συλλογή προσφορών για την επιλογή των προμηθευτών,την κατά περίπτωση απευθείας ανάθεση έργου, καθώς και για την εξυπηρέτηση της συμβατικής σχέσης με τους προμηθευτές και την πληρωμή τους, σε συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου
 • Για σκοπούς νόμιμης λειτουργίας και έκδοσης αποφάσεων του ΔΣ (όπως π.χ. για σκοπούς τήρησης πρακτικών αποφάσεων, αποστολής προσκλήσεων για τη σύγκληση του ΔΣ κλπ.)
 • Για σκοπούς πρωτοκόλλησης εγγράφων, εμπιστευτικών ή μη και την αρχειοθέτηση αυτών
 • Για τη διοίκηση του προσωπικού και την εν γένει διαχείριση των εργασιακών σχέσεων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με το προσωπικό (τήρηση φακέλου εργαζομένου, μισθοδοσία, αδειοδοτήσεις, τήρηση παρουσιολογίου κλπ.)
 • Για τη σύναψη συμβάσεων με εργολάβους
 • Για σκοπούς που άπτονται πολεοδομικών και συναφών αρμοδιοτήτων του Δήμου
 • Για την προώθηση και ανάδειξη των δράσεων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, μέσα από την φωτογράφηση και την τήρηση οπτικού υλικού των εκάστοτε διεξαχθέντων εκδηλώσεων –  δραστηριοτήτων
 • Για κάθε άλλο σκοπό μη περιγραφόμενο ρητά στην παρούσα, που αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες και την εν γένει ευημερία και εξυπηρέτηση αυτών, στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης.

 

Δ. Νομιμότητα επεξεργασίας

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

 • Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής της και των καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία του
 • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με τις έννομες υποχρεώσεις του ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του
 • Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του προσωπικού, των συνεργατών, των προμηθευτών του κλπ.
 • Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

 

Ε. Ανάκληση Συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και τη στιγμή της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως ή προφορικώς στα γραφεία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ή κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματός σας προς το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επικοινωνώντας με το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας της στην ιστοσελίδα του: http://dimosmoschatou-tavrou.gr/

ΣΤ. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ζ. Χρόνος Τήρησης

Τα δεδομένα σας θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας του (όπως παρατέθηκαν ανωτέρω), την προάσπιση εννόμων συμφερόντων του και τη συμμόρφωση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με τις έννομες υποχρεώσεις του.

Η. Αποδέκτες των δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και τρίτοι εξωτερικοί συνεργάτες του που ενδέχεται κατά περίπτωση να εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό του («εκτελούντες την επεξεργασία»). Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό του πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να γίνεται με όλα τα εχέγγυα της εμπιστευτικότητας, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων σας.

Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι άλλοι αρμόδιοι Κρατικοί και Ασφαλιστικοί Φορείς κατά περίπτωση, καθώς και Υπουργεία, άλλες  Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστικές ή άλλες Κανονιστικές Αρχές, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρησιμοποιούνται, δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

 

Θ. Δικαιώματα υποκειμένου

 

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)
 2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)
 3. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 5. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για τη διατήρηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός του προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)
 6. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ή τρίτο μέρος.

 

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ειδικό έντυπο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας καθίσταται διαθέσιμο στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Άρνηση του  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή (www.dpa.gr).

Ο  Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, με βάση την πολιτική του για την προστασία δεδομένων, ως ισχύει, ενδέχεται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του (http://dimosmoschatou-tavrou.gr/ ).